قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکالیف اشخاص مشمول

ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 2ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت ­نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که ...

ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 3ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور ...

ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 4 ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه ...

ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 5 ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است:

الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر ...

ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 6  ـ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، ...

ماده 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 7ـ صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف ...

ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 8 ـ مودیانی که از ثبت ­نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، ...

ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 9ـ در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ­ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب ­های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده ...

ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به ...

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا ...

ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 12 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق ...

ماده 13 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 13 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 13 ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب  وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا ...

ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 14 ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده ...