قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذیربط

ماده 15 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 15 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 15- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود.[1]


[1] . به موجب بند ث ماده 12 قانون مدیریت داده ها ...

ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 16ـ مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی ...