قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظارت بر اجرإ

ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 26ـ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ...

ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 27ـ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ...

ماده 28 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 28 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه‌های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در ...