قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعاریف

ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 1ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، ...