قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشویق ها و تسهیلات

ماده 17 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 17 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 17 ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش­ ...

ماده 18 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 18 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 18ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می ...

ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 19ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند  و آن را بر مبنای ...

ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 20ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می ...

ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 21ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به ...