قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ضمانت های اجرائی

ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 22ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب ...

ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 23ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی ...

ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 24 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 24ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع ...

ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 25ـ پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی ...