قانون ماليات‌های مستقيم، باب اول اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱- کلیه مالکین، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران (طبق مقررات باب دوم.)

۲- هر شخص حقیقی ...

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱.  وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

۲. دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳.  شهرداری ها و دهیاری ها

...